Deklaracja dostępności strony internetowej

Miejska Biblioteka Pedagogiczna

Strona internetowa Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

http://oranzeria.lidzbarkw.pl/

Data publikacji strony internetowej

30-04-2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej

30-04-2013

 

Data sporządzenia deklaracji

23.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie

Samooceny

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Anna Puszcz

a.puszcz@lidzbarkw.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej

510 345 208

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

Adres organu odwoławczego

Miejska Biblioteka Pedagogiczna, ul. Ignacego Krasickiego 2, 11 – 100 Lidzbark Warmiński

Adres e-mail organu odwoławczego

oranzeria@lidzbarkw.pl

Telefon organu odwoławczego

517 262 146

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Pedagogiczna, ul. Ignacego Krasickiego 2, 11 – 100 Lidzbark Warmiński, tel. 517 262 146, e-mail: oranzeria@lidzbarkw.pl

Siedziba biblioteki (nazwanej też Oranżerią Kultury) znajduje się przy głównej drodze nr 51– Olsztyn – Bartoszyce, ul. Mławska. Wjazd na parking biblioteki jadąc z Olsztyna, ok. 100 m za stacją paliw Orlen (pierwszy wjazd w prawo). Wejście główne nie jest przystosowane dla niepełnosprawnych. Wejście dla niepełnosprawnych znajduje się od strony tarasu w odległości ok. 30 m. Wygodny podjazd, brak przeszkód architektonicznych, szerokość drzwi 1,5 m.Wszystkie pomieszczenia: wypożyczalnia i czytelnia, galeria, toaleta przeznaczone dla czytelników i osób niepełnosprawnych mieszczą się na jednym poziomie, brak barier.

Pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym skorzystać ze zbiorów udziela pracownik biblioteki. Zalecany wcześniejszy kontakt: tel. 517 262 146, e-mail: oranzeria@lidzbarkw.pl.

Osoby, które nie mogą wypożyczyć zbiorów z powodów innych przyczyn niż bariery architektoniczne mogą skontaktować się pracownikiem Biblioteki telefonicznie lub poprzez e-mail, aby ustalić wspólnie inny dogodny sposób skorzystania z oferty Biblioteki.

 

Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com