Regulamin korzystania z komputerów
INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ
przez użytkowników
Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

 

§ 1

            Regulamin reguluje tryb i zasady korzystania z komputerów

w Miejskiej Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim zwanej dalej Biblioteką.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z komputerów zgodnie z ich przeznaczeniem, to znaczy wyłącznie w celach edukacyjnych, kształcenia ustawicznego i samokształcenia.
2. Prawo do korzystania z komputerów Biblioteki mają wszelkie zainteresowane osoby powyżej 16 roku życia.
3. Korzystanie z komputerów możliwe jest w dniach i godzinach pracy Biblioteki zatwierdzonych przez Dyrektora Biblioteki.
4. Komputery nie mogą być wykorzystywane do:

 1. tworzenia, gromadzenia, prezentowania lub rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych,
 2. przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc i niezgodnych

z prawem,

 1. zabawy,
 2. prowadzenia działalności komercyjnej.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptyuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez osoby uprawnione (pracownicy Biblioteki).
6. Użytkownicy mogą korzystać z własnych komputerów przenośnych w pomieszczeniach Biblioteki, w miejscu wskazanym przez dyżurującego pracownika.
7. Niedopuszczalne jest podłączenie przez użytkowników własnych komputerów przenośnych do sieci LAN Biblioteki i poprzez tę sieć do Internetu.
8. Komputery wyłączane są 15 minut przed końcem pracy Biblioteki.

§ 3
Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownicy winni stosować się do zasad niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownikom zapewnia się pomoc dyżurującego pracownika:

 1. przy wyszukiwaniu informacji w elektronicznej bazie katalogowej Patron OPAC,
 2. w obsłudze programów zainstalowanych na komputerach Biblioteki (bibliotekarz nie uczy jednak obsługi programów użytkowych),
 3. przy wydruku i skanowaniu.

3. Użytkownicy mają prawo do:

 1. korzystania z elektronicznej bazy katologowej Patron Opac,
 2. przeglądania zasobów sieci Internet,
 3. korzystania z dostępnego oprogramowania MS Office 2003 ( Word, Exel, Power Point, Access),
 4. zapisywania danych na nośnikach zewnętrznych: dyskietkach, płytach CD-R i PenDrive,
 5. korzystania z urzadzenia wielofunkcyjnego – wydruk i skanowanie, w tym funkcja wydruku jest dostępna odpłatnie,
 6. czynności opisane w ust. 3 pkt. 1-5 wykonywane są samodzielnie przez Użytkownika.

4. Użytkownicy komputerów zoobowiązani są do:

 1. w przypadku korzystania z usługi skanowania zostawienia dyżurującemu bibliotekarzowi aktualnego dokumentu tożsamości lub karty bibliotecznej,
 2. zajęcia miejsca przy stanowisku komputerowym wskazanym przez dyżurujacego pracownika,
 3. czytelnego i dokładnego rejestrowania się w zeszycie odwiedzin,
 4. zgłoszenia dyżurnemu pracownikowi faktu opuszczenia stanowiska.

5. Użytkownikom zabrania się:

 1. działania powodującego dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia,
 2. wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji oprogramowania udostępnianych komputerów,
 3. instalowania i uruchamiania innych programów niż zainstalowane,
 4. instalowania i uruchamiania gier komputerowych,
 5. przeglądania stron niezgodnych z prawem i normami obyczajowymi,
 6. prowadzenia działalności komercyjnej,
 7. korzystania z CHAT, IRC, komunikatorów internetowych (np. gg, tlen, skype), bramek służących do wysyłania SMS-ów lub innych mających wyłącznie charakter rozrywkowy,
 8. wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych,
 9. rozsyłania korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak też innych działań, które zakłócają pracę sieci komputerowej (np. słuchanie radia internetowego),
 10.  wyłączania komputerów,
 11.  jedzenia i picia przy komputerach.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. W przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu pracownicy Biblioteki mają prawo żądać natychmiastowego opuszczenia stanowiska komputerowego.
2. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
4. Biblioteka nie gwarantuje 100% ochrony antywirusowej i nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania wirusów.
5. Rozstrzyganie spraw spornych lub nieuregulowanych niniejszym Regulaminem leży
w kompetencjach Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.

 

Cennik opłat związanych z usługami informacyjnymi:
Wydruk komputerowy A4 czarno-biały (tekst) – 0, 30 zł / 1 str. (każda rozpoczęta strona)
Wydruk komputerowy A4 czarno-biały (ilustracja) – 1, 00 zł / 1 str. (każda rozpoczęta strona)

 

Regulamin wprowadzony Zrządzeniem nr  1/2013. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej
w Lidzbarku Warmińskim z dnia 09.09.2013

 

Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com