REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
w Miejskiej Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

 

            Regulamin opracowano na podstawie Statutu Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej
w Lidzbarku Warmińskim obowiązującego od 01.08.2013 r.

§ 1
Regulamin określa tryb i warunki udostępniania zbiorów Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim oraz prowadzenia działalności informacyjnej.

§ 2
1. Zbiory biblioteczne są dostępne dla nauczycieli, studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształcących się i doskonalących osób oraz wszystkich innych zainteresowanych korzystaniem
z usług Biblioteki.
2. Podstawą zapisania czytelnika do Biblioteki jest udostępnienie danych osobowych. Pracownicy Biblioteki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), zbierają i utrwalają, w komputerowej bazie danych Biblioteki, dane osobowe na podstawie dowodu tożsamości.
3. Czytelnik, w chwili zapisywania się do Biblioteki, podpisuje zobowiązanie potwierdzając tym samym znajomość niniejszego Regulaminu oraz zezwala na przetwarzanie swoich danych osobowych i komputerowe udostępnianie zbiorów.
4. Dane osobowe czytelników nie są udostępniane innym podmiotom, a wykorzystywane jedynie w działalności statutowej Biblioteki. Wykorzystywane są przy:

5. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawienia.
6. Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu, nazwiska, miejsca pracy lub nauki.

§ 3
1. Czytelnik chcący wypożyczyć zbiory biblioteczne winien okazać pracownikowi Biblioteki kartę biblioteczną, której wyrobienie jest płatne w kwocie 5 zł.
2. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za wypożyczenia dokonywane przy użyciu jego karty bibliotecznej.
3. Brak karty bibliotecznej uniemożliwia wypożyczenie na zewnątrz materiałów bibliotecznych.
4. Zagubienie lub kradzież karty bibliotecznej powinny być jak najszybciej zgłoszone pracownikom Biblioteki.
5. Utrata karty bibliotecznej wiąże się z koniecznością wyrobienia nowej (odpłatnie – 5 zł).
6. Czytelnik może osobiście sprawdzić stan swojego konta korzystając z odpowiedniej opcji
w przeglądarce Opac wpisując numer karty bibliotecznej w miejscu nazwy użytkownika i hasła (zakładka Konto).

§ 4
1. Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim udostępnia zasób biblioteczny na zewnątrz – zbiory wypożyczalni oraz na miejscu – zbiory czytelni.
2. Czytelnik ma prawo wypożyczyć na zewnątrz łącznie nie więcej niż:
1) 5 książek
2) 5 jednostek inwentarzowych zbiorów audiowizualnych, w tym druki towarzyszące.
3. Czytelnicy piszący pracę magisterską, licencjacką lub doktorską po dostarczeniu stosownego zaświadczenia z uczelni mogą wypożyczyć łącznie:
1) 10 książek,
2)  5 jednostek inwentarzowych zbiorów audiowizualnych, w tym druki towarzyszące.
4. Materiały biblioteczne udostępniane na zewnątrz wypożyczane są na okres jednego miesiąca.
5.Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych może być przedłużony przez czytelnika osobiście, telefonicznie lub pocztą e-mail. Prośba o prolongatę winna być zgłoszona najpóźniej w dniu terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów.
6. Przedłużeniu nie podlegają zbiory, na które w danym czasie jest zapotrzebowanie ze strony innych czytelników.
7. Czytelnik może zarezerwować zbiory, które w danej chwili są wypożyczone. Odbiór zamówionych pozycji musi nastąpić nie później niż 7 dni od daty ich zwrotu.
8. W przypadku, gdy czytelnik ma wypożyczone zbiory ponad 6 miesięcy, Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim zastrzega sobie prawo do zażądania zwrotu tych książek, celem sprawdzenia ich stanu technicznego.
9. Istnieje możliwość sprowadzenia książek z innych bibliotek w kraju, w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
10. Czasopisma i księgozbiór podręczny oraz materiały sprowadzone poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne udostępniane są czytelnikowi wyłącznie w systemie prezencyjnym, czyli na miejscu.

§ 5
1. Czytelnik jest zobowiązany zwracać udostępnione mu zbiory biblioteczne w określonym terminie.
2. W Bibliotece stosuje się komputerowy system naliczania kary pieniężnej za przetrzymane zbiory.
3. Kara pieniężna w wysokości 0,10 gr naliczana jest za każdy dzień zwłoki i dla każdej wypożyczonej pozycji oddzielnie.
4. Wysokość kary pieniężnej podawana jest czytelnikowi przez pracownika Biblioteki podczas zwrotu wypożyczonych zbiorów.
5. Raz na kwartał pracownicy Biblioteki kontaktują się z czytelnikiem drogą telefoniczną, pocztową lub mailową, w celu wezwania go do zwrotu materiałów bibliotecznych, których termin wypożyczenia już upłynął.
6. Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim kieruje sprawę do firmy windykacyjnej, jeżeli czytelnik nie stosuje się do Regulaminu Biblioteki i nie odpowiada na upominające go wezwania ustne lub listowne, co powoduje, że przestaje obowiązywać § 7 ust. 3.
7. Nie zwrócenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych i nie uregulowanie należności z tytułu
przetrzymania zbiorów powodują blokadę konta czytelnika.
8. Czytelnik nagminnie nie przestrzegający zasad ujętych w niniejszym regulaminie, może zostać czasowo pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

§ 6
1. Biblioteka udostępnia czytelnikom stanowiska komputerowe z elektroniczną bazą danych zasobu bibliotecznego w systemie www OPAC (katalog on – line).
2. Biblioteka oferuje usługi kserograficzne, których wykonanie jest odpłatne ( 0,30 gr / tekst – strona A 4; 1,00 / ilustracja – strona A 4 ) i zgodne z obowiązującym prawem autorskim.

§ 7
1. Czytelnik i pracownicy Biblioteki powinni zwracać uwagę na stan techniczny udostępnianych zbiorów.
2. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie lub zniszczenie powierzonych mu zbiorów.
3. W zamian za zagubiony lub zniszczony materiał biblioteczny czytelnik powinien:
1) odkupić taki sam materiał biblioteczny,
2) zapłacić kwotę odpowiadającą cenie rynkowej materiału bibliotecznego, ustalonej przez bibliotekarza,
3) po uzgodnieniu z bibliotekarzem oddać w zamian inny materiał biblioteczny o zbliżonej wartości i treści.

§ 8
1. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim udzielają czytelnikowi informacji o aktualnej zawartości zbiorów bibliotecznych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowości wydawnicze.
2. Czytelnik może telefonicznie lub elektronicznie uzyskać informację na temat materiałów bibliotecznych lub je zamówić – jednak jednorazowo nie więcej niż 5 pozycji.
3. Pracownicy Biblioteki udzielają pomocy czytelnikom w poszukiwaniu literatury do   prac pisemnych korzystając z dostępnych źródeł informacji.
4. Pracownicy Biblioteki nie udzielają informacji o danych osobowych czytelników.

 

Wyszczególniony cennik opłat:

Karta biblioteczna (opłata jednorazowa przy zapisie do biblioteki) – 5, 00
Karta biblioteczna (odnowienie: zagubienie lub zniszczenie) – 5, 00
Kara za przetrzymanie książek – 0,10 gr za zwłokę od każdej jednostki inwentarzowej za dobę
Usługa kserograficzna (tekst) – 0, 30 zł / 1 str. (każda strona A 4)
Usługa kserograficzna (ilustracja) – 1, 00 zł / 1 str. (każda strona A 4)

Regulamin wprowadzony Zrządzeniem nr 1/2013 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej
w Lidzbarku Warmińskim z dnia 09.09.2013

 
Copyright © 2014 Oranżeria Kultury / Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim| Design by templatemo.com